• Ponuka práce
Slovak language English language
Vtip pre Vás
Rozprбvky o Katke     Knižka "Rozprбvky o†Katke" je osobitэm projektom venovanэm malэm deЭom a† mestu KoЪice. Zbierku rozprбvok Janky Miиuchovej, krбsne ilustrovanъ kresbami JoЮa Jurka vydala spoloиnosЭ Art pro fуr, s.r.o. Rozprбvky o Katke k†vэroиiu Detskej Юeleznice v†koЪickom ъdolн »ermel.

    V†tomto Юblnkotajъcom ъdolн uЮ 50 rokov premбva detskэ vlбиik, ktorэ je osobitou atrakciou mesta KoЪice Rozprбvky o Katke a†cieЊom nбvЪtev nielen malэch KoЪiиanov, ale aj tэch starЪнch a†skфr narodenэch. Rozprбvky o Katke

    V jedenбstich rozprбvkach deti preЮijъ veselй chvнle lokomotнvky Katky a†jej priateЊov. Spolu s ruЪтovodiиom Ferom, jeho malou dcйrou Etelkou, kuriиom JonбЪom a s†ostatnэmi kamarбtmi zaЮijъ prebъdzanie Katky a jej skъЪobnъ jazdu Katky. Rozprбvky o Katke Zъиastnia sa veЊkej slбvnosti a†preЮijъ chvнle kъzelnнkom, ale aj s†novinбrmi a† televнziou. Prнde ale aj okamih, keп sa pokazн. V spomienkach s†Katkou Rozprбvky o Katke sa ocitnъ v Ъpanielskych horбch a†pri mori, prepadnъ ju pirбti a†zaЮijъ mnoho veselэch prнhod aЮ kэm Katka veиer nezaspн.

    KniЮka mб 45 bohato ilustrovanэch strбn formбtu A5, hrubъ vдzbu a†24. 11. 2006 mala svoj krst.

vydanй pod zбЪtitou Magistrбtu mesta KoЪice
Reklamnэ partner
webdesign © bart.sk
Kalendár pre rok 2003Kalendár pre rok 2004Kalendár pre rok 2005Kalendár pre rok 2006