"smev, astie, dobr vec ...", verejnoprospen neinvestin fond psob od roku 1997 a bol zaloen za elom rozvoja a upevovania duchovnch hodnt v kultre, vzdelvan, charite a na podporu zdravotnctva. Psob najm v nasledovnch oblastiach: Fond sa sna primeranm spsobom propagova svoje ciele, vyhadva a spja silie osb a intitci na vytvorenie zdrojov na ich uskutonenie .

Jednou z aktivt, ktor realizuje v spoluprci s produknou spolonosou Art pro fr, s.r.o., je projekt originlnych ilustrovanch stolovch kalendrov.


Watsonova 45, 040 01 Koice
vznik: rozh. K Koice, .j. 97/070770
IO: 355 25 916